ชุดตรวจhiv ชุดตรวจhiv เติมเกมฟีฟาย

ความสำคัญของโปรแกรมบัญชี ERP 

ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นซอฟท์แวร์สำหรับการวางแผนการจัดการ โดยจะมีการรวมข้อมูลทุกอย่างบันทึกไว้ใน Database หลัก ประกอบได้ด้วย ระบบจัดการการเงิน, ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบจัดการข้อมูล, ระบบสำหรับผู้บริหาร และระบบอื่นๆ ทำให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาได้ทันที และทำให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของโปรแกรมบัญชี ERP 

 • ทำให้ได้รับรายงานงบการเงินที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น ฝ่ายบริหารสามารถเรียกดูงบการเงินได้ทันทีที่บันทึกเอกสารรายวันลงระบบ และจะเปิดดูรายงานเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ
 • สามารถวิเคราะห์ รายงานกำไรขาดทุน รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากข้อมูลที่ส่งมาจากทุกฝ่าย หรือทุกสาขาของบริษัท
 • สามารถวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้าได้สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ยอดลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าแบบย้อนหลังได้ด้วย
 • คนทำบัญชีไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำเอกสารส่งสรรพากร สามารถใช้ข้อมูลในโปรแกรมบัญชี ERP ได้เลย เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • ระบบช่วยจัดการภาษีซื้อ ที่สรรพากรอนุญาตให้ใช้ได้ภายใน 6 เดือน ส่งผลให้การบริหารภาษีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • เป็นการลดจำนวนการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ลง ลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจได้
 • ระบบช่วยแจ้งเตือนยอดลูกหนี้ที่คงค้างเป็นระยะเวลานาน ทำให้สามารถติดตามหนี้ได้ง่าย 
 • ระบบช่วยแจ้งเตือนการชำระหนี้ ช่วยให้เตรียมการจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา เพื่อรักษาเครดิตการค้าไว้
 • ระบบช่วยให้ทราบสถานะการเงินของกิจการว่าเพียงพอต่อการใช้บริหารหมุนเวียนในกิจการหรือไม่
 • สามารถตรวจสอบสถานะและความเคลื่อนไหวของเอกสารเช็ครับ เช็คจ่าย ตลอดจน Bank Statement ได้ตลอดเวลา
 • สามารถตรวจสอบ Bank reconcile ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารเอง

แนะนำโปรแกรมบัญชี: โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

รู้จักกับระบบ ERP: ระบบ ERP คืออะไร? สรุปครบ จบในที่เดียว!

จะเห็นว่าโปรแกรมบัญชี ERP มีความสำคัญอย่างมากในการเติบโตของธุรกิจที่คุณทำอยู่ เพราะมันไม่เพียงจัดการงานการเงินได้อย่างดีเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดการงานธุรกิจโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อการจัดการธุรกิจเป็นไปด้วยดี โอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตก็มีเท่านั้น

You May Also Like