ชุดตรวจhiv ชุดตรวจhiv เติมเกมฟีฟาย

6 ทักษะที่จำเป็นในงานรับแปลเอกสาร

อยากจะทำงานรับแปลเอกสาร นอกจากมีความรู้ความเข้าใจภาษาได้ดีแล้ว ยังต้องมีทักษะที่จำเป็นต้องรู้อีกมาก เพื่อให้งานแปลเอกสารออกมาดีที่สุด ซึ่งทักษะที่ว่ามี 6 ทักษะด้วยกัน ดังนี้

  1. ทักษะการเขียน

แน่นอนว่าทักษะการเขียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักแปลเอกสาร แต่การแปลเอกสารแบบมืออาชีพจำเป็นต้องรู้หลักไวยากรณ์ของประเทศนั้นๆด้วยถึงจะแปลเอกสารออกมาได้ดี รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบการเขียน เช่น การพรรณนาโวหาร การโน้มน้าวใจ การโต้แย้ง เป็นต้น

  1. ทักษะการสื่อสาร

การจะแปลเอกสารออกมาได้ดี ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเสียก่อน ถึงจะเกิดภาพในหัวขึ้นมาว่าแปลแบบนี้ๆ แล้วคนอ่านจะเข้าใจ 

  1. การค้นคว้าข้อมูล

นักแปลที่ดีต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะงานแปลเอกสารเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย ต้องศึกษาเรื่องภาษากันตลอด เพราะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นแทบทุกวัน บางงานก็เป็นภาษาเฉพาะหรือภาษาชั้นสูง มีความเสี่ยงที่จะตีความหมายผิดจนแปลผิดขึ้นได้ ดังนั้นนักแปลจึงต้องศึกษาภาษาให้เยอะๆ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในงานแปลระดับสูงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

  1. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

นักแปลต้องมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อช่วยในการแปลและจัดระเบียบ ซึ่งโปรแกรมหลักๆที่ใช้ส่วนใหญ่ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe InDesign

  1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นักแปลที่ดีจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย ถึงจะแปลเอกสารออกมาได้ดีและเข้าใจง่าย เช่น มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการเงิน, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  1. มีความใส่ใจ

ารรับแปลเอกสารต้องมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยกันอยู่แล้ว แต่หากเรามีความใส่ใจในงานที่แปล ก็จะทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง


เรื่องที่น่าสนใจ ทำไมรับแปลเอกสารถึงมีราคาแพง

You May Also Like